HOME > NEWS > ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດຊິກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານ

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

8KM Luangphrabang Rd(13N)
Ban Nalao (THONGPONG AREA):
Vientiane Capital LAO PDR:
Tel : (+856) (21) 613142-3
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 94363

ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດຊິກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານ

 

ວັນທີ່ 23 /6/ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ແລະ ບໍລິສັດຊິກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານທົດລອງຂັບລົດ ອີຊູຊຸ ບລູພາວເວີ 2017 ຈຳນວນລູກຄ້າ 30 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ທົດລອງຂັບແລ້ວຫັຍງໄດ້ຮັບຮູ້ກຽວສະມັດທະນະຂອງລົດ ອີຊູຊຸ ບລູພາວເວີ ພາຍໃນງານຫັຍງໄດ້ກະກຽມ ອາຫານວ່າງ,ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກກະເປົ່າອີຊູຊຸໄວ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ລົດລອງຂັບ ອີຊູຊຸ ບລູພາວເວີ