HOME > NEWS > ໂທປຶກສາສູນສ້ອມແປງ ອີຊູຊຸ ລາວບໍລິການໄດ້

CONTACT
ISUZU LAO SERVICES SOLE CO.,LTD

Sikeut-Dongdok Rd, Ban Nong Beuak(N), Vientiane Capital,
Lao PDR.
Tel : 1889;(+856 21)613141-4.
Email :service@isuzulaoservices.la

 facebook.com/isuzulaoservices

 Click here for more detail

 You are visitor 633446

ໂທປຶກສາສູນສ້ອມແປງ ອີຊູຊຸ ລາວບໍລິການໄດ້

#ເມື່ອລົດທ່ານເປ່ເພກາງທາງ
ໂທປຶກສາສູນສ້ອມແປງ ອີຊູຊຸ ລາວບໍລິການໄດ້
#ໂທເລີຍ:
ຫົວໜ້າ ບໍລິການສູນສ້ອມແປງ
ວັນນະແສງ ກຽດສະກຸນ
Mobile : (856-21) 5988 8407
ໂທເລີຍ: Office : (856-21) 613-141-3
-----------------------------------
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມໄດ້ທີ່
ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021 613-141-3
ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ ຫຼັກ 2 (ຂ້າງສະໜາມກິລາ)
ໂທລະສັບ: 031 212 667
#IsuzuLaoServices